Základní informace k podání projektu

GA ČR poskytuje účelovou podporu na řešení grantových projektů v rámci skupin grantových projektů:

  • standardní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zaměřené na základní výzkum
  • juniorské granty, které jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky (pracovní tým) a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR
  • mezinárodní grantové projekty (bilaterální), které jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě bilaterálních dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány nezávisle u obou národních agentur
  • mezinárodní grantové projekty (LA granty), jejichž hodnocení probíhá s využitím principu „Lead Agency“, jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky posuzování přijímá
  • projekty na podporu ERC žadatelů, které jsou určeny pouze pro řešitele alespoň jednou hodnoceného běžícího projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ nebo ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“, jehož poslední hodnocení provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající; mají vědcům napomoci k nabytí zkušeností a zvýšení úspěšnosti při získávání finančních prostředků ze struktur Evropské unie a posílit excelenci v základním výzkumu v ČR
  • postdoktorské projekty, jejichž smyslem je podpora projektů základního výzkumu mladých vědeckých pracovníků (v současné době se nové soutěže již nevyhlašují)
  • projekty na podporu excelence v základním výzkumu, které jsou zaměřeny na špičkový základní výzkum, pro jehož uskutečnění nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin grantových projektů GA ČR (v současné době se nové soutěže již nevyhlašují)
  • EXPRO projekty, jejichž cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy a také napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC a umožnit tak nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů

GA ČR podporuje vědecké projekty napříč všemi vědními obory základního výzkumu. Vědní obory jsou rozčleněny do 39 hodnoticích panelů, u EXPRO projektů pak 8 oborových komisí vymezených Statutem GA ČR. Členění hodnoticích panelů a oborových komisí je k dispozici v sekci „O GA ČR” – „Poradní orgány”.

Navrhovatel projektu sám určuje, do kterého panelu či oborové komise by měl být projekt zařazen. Návrh projektu bude v rámci veřejné soutěže hodnocen v panelu či oborové komisi určené navrhovatelem.

Více informací naleznete mezi nejčastějšími dotazy.